ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ

ส่วนกํากับและตรวจสอบ 6 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ดังนี้ 

(1) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้น รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจํานองหรือรับจํานําทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ 

(2) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 1,498