แบบฟอร์มสำหรับรายงานธุรกรรม/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบรายงานการทำธุรกรรม
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปปง 1-01) 6,353
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) 4,195
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 3,491
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน(รธ.3) v.280162 1,051
แบบการขอแก้ไขเพิ่มเติม (edit) ข้อมูลลงในรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงาน(รธ.5) v.280162 1,212
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร 03) (word) 259
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร 03) (pdf) 227
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร 04) (word) 374
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร 04) (pdf) 224
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 222