พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เรื่อง ดาวน์โหลด
พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567 74
พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 37
พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 98
พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 84
พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566 97