ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ