แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสหกรณ์
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 919
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทสหกรณ์ 392
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์ 3,285
คู่มือ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 12,199
สรุประเบียบฯ ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ 678
APS_training 613
คู่มือการใช้งานระบบ APS สำหรับผู้มีหน้ำที่รายงาน 774
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS-info 1,037
สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ทั้ง 8 ฉบับ 603