แนวทางปฏิบัติ และคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ตุลาคม 2562) 1,837
แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ (ตุลาคม 2562) 5,037
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทสหกรณ์ (มิถุนายน 2565) 1,904
คู่มือ
คู่มือการใช้งานระบบ APS สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (พฤศจิกายน 2562) 1,382
APS_training 1,368
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS-info 1,803
คู่มือ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ตุลาคม 2564) 22,406
สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ทั้ง 8 ฉบับ 1,214
สรุประเบียบฯ ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ 1,226