ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สกส.6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

30/03/2564    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 กองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสัมมนาหัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้กับคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  ภาพกิจกรรม

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5034, 5052, 5067, 5068
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th