ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22/08/2565    

             ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน            และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย            และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            คลิกที่นี่                    ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ระบบ ATS               (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 -กรกฎาคม 2565)    คลิกที่นี่    ติดต่อสอบถาม/พบปัญหาการใช้งานติดต่อ ATS Official คลิก ATS Admin : @870iqxbl

การสมัครใช้งานและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)

14/02/2565    

สำนักงาน ปปง. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System) หรือ AMFICS เพื่อใช้รับ – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อรับ – ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ เป็นต้น  โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AMFICS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” เรื่อง “ระบบ AMFICS”  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 5065 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครใช้งานระบบหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 7022 กรณีมีข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือขั้นตอนการติดตั้งระบบ   ดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AMFICS Link  <<< ดาวน์โหลดที่นี่

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ 02-2193600 ต่อ 5034 5052 5067 5068 E-Mail: ses6@amlo.go.th
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th