ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสหกรณ์ ลงทะเบียนใช้งานระบบ APS (ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด)

02/09/2564    Create by กองกำกับและตรวจสอบ

         เข้าสู่ระบบ APS <<                  การลงทะเบียนสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (สมัครได้ไม่เกิน 5 users/1 กิจการ)  วิธีการใช้งานและลงทะเบียน ตัวอย่างการลงทะเบียนสมัคร การขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน ให้แจ้งความประสงค์และแนบหนังสือขอยกเลิกทางอีเมล aps_amlo@amlo.go.th (ให้ระบุชื่อผู้ใช้งาน อีเมล ชื่อกิจการ ที่ต้องการยกเลิก)          ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ สำหรับขอเข้าใช้ระบบผ่าน Application และ Web Browser   การสมัครเข้าใช้งานระบบ APS ผ่าน Web Browser  และ Application (ตรวจสอบได้ทีละราย)     **ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ APS ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน   ติดต่อสอบถาม /ขอข้อมูลเพิ่มเติม  Line ID : aps_admin รับแจ้งเตือนการ Update รายชื่อในระบบ APS ที่   APS Official                                                               TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian     TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

เจ้าหน้าที่ สกส.6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

30/03/2564    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 กองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสัมมนาหัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้กับคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  ภาพกิจกรรม

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5034, 5052, 5067, 5068 E-Mail : ses6@amlo.go.th
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th