ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสหกรณ์ ลงทะเบียนใช้งานระบบ APS (ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด)

02/09/2564    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

เข้าสู่ระบบ APS <<                  การลงทะเบียนสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (สมัครได้ไม่เกิน 5 users/1 กิจการ)  วิธีการใช้งานและลงทะเบียน ตัวอย่างการลงทะเบียนสมัคร การขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน ให้แจ้งความประสงค์และแนบหนังสือขอยกเลิกทางอีเมล aps_amlo@amlo.go.th (ให้ระบุชื่อผู้ใช้งาน อีเมล ชื่อกิจการ ที่ต้องการยกเลิก)          ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ สำหรับขอเข้าใช้ระบบผ่าน Application และ Web Browser   การสมัครเข้าใช้งานระบบ APS ผ่าน Web Browser  และ Application (ตรวจสอบได้ทีละราย)     **ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ APS ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน   ติดต่อสอบถาม /ขอข้อมูลเพิ่มเติม  Line ID : aps_admin รับแจ้งเตือนการ Update รายชื่อในระบบ APS ที่   APS Official                                                              

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5034, 5052, 5067, 5068 E-Mail : ses6@amlo.go.th
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th