ขอเชิญสหกรณ์ ลงทะเบียนใช้งานระบบ APS (ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด)

             

 การลงทะเบียนสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (สมัครได้ไม่เกิน 5 users/1 กิจการ) 

        ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ สำหรับขอเข้าใช้ระบบผ่าน Application และ Web Browser

 

การสมัครเข้าใช้งานระบบ APS ผ่าน Web Browser  และ Application (ตรวจสอบได้ทีละราย)

   

**ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ APS ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน
 

ติดต่อสอบถาม /ขอข้อมูลเพิ่มเติม

 Line ID : aps_admin

รับแจ้งเตือนการ Update รายชื่อในระบบ APS ที่   APS Official 

                                                            


จำนวนผู้เข้าชม 3,065