กฎกระทรวง เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 1,029
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542(แบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ วิธีการรรายงานการทำธุุรกรรม) (ฉบับประมวล) 747
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน) (ฉบับประมวล) 789
กฎกระทรวงกำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. 2559 663
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ 796
แบบ ปปง. 1-01 700
แบบ ปปง. 1-02 614
แบบ ปปง. 1-03 624