ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดี (AMRAC)

12/01/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

สหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ได้จากลิ้งก์ด้านล่าง   - หนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC  <<< Download  - รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC 1,341 แห่ง <<< Download  - ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC <<< Download  - แบบขอใช้บริการ AMRAC <<< Download  - ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์มสำหรับสหกรณ์ <<< Download    Web Site ระบบ AMRAC <<< Link เข้าใช่งานระบบ   สอบถามปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อแบบประเมินความเสี่ยงฯ หรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือด้านเทคนิค Add Line    หรือ @700ahgln 

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ 02-2193600 ต่อ 5052 5067 5068 1039 E-Mail: ses6@amlo.go.th
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th