ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานการทำธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (ระบบ AERS)

21/03/2567    

          สำนักงาน ปปง. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System :ระบบ AERS) เพื่อรายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” เรื่อง “ระบบ AERS”   ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 5066 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครใช้งานระบบหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 7001 กรณีมีข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือขั้นตอนการติดตั้งระบบ    ดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS https://tres.amlo.go.th/uploads/book/attach_202202201532_6211fc9e947cc.pdf

การประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดี (AMRAC)

12/01/2566    Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

สหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC และสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC ได้จากลิ้งก์ด้านล่าง   - หนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC  <<< Download  - รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบ AMRAC 1,341 แห่ง <<< Download  - ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC <<< Download  - แบบขอใช้บริการ AMRAC <<< Download  - ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์มสำหรับสหกรณ์ <<< Download    Web Site ระบบ AMRAC <<< Link เข้าใช่งานระบบ   สอบถามปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อแบบประเมินความเสี่ยงฯ หรือข้อมูลเพิ่มเติม หรือด้านเทคนิค Add Line    หรือ @700ahgln 

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ 02-2193600 ต่อ 5052 5067 5068 Line : @700ahgln
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th